ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Ron’s Dartsworld and more zijn bij
uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ron’s
Dartsworld and more als leverancier van producten optreedt.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen, Acties
3.1 Alle aanbiedingen en acties van Ron’s Dartsworld and more zijn vrijblijvend. Aanbiedingen
geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.2a Ron’s Dartsworld and more heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk
product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven ten allen tijde
voorbehouden.
3.2b Ron’s Dartsworld and more behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.
3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper
geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.
3.4 Acties Ron’s Dartsworld and more
Meedoen aan een actie van Ron’s Dartsworld and more? Dan ga je automatisch akkoord met de
actievoorwaarden. Deelname aan een actie is uitsluitend mogelijk wanneer de volledige gevraagde
gegevens zijn ingevuld. Deze (persoons)gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of
verkocht. Op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Winnaars krijgen uiterlijk twee weken na afloop van de actie persoonlijk bericht. Als de winnaar niet
reageert binnen 14 dagen na de uitslag, zal een andere winnaar gekozen worden.
De prijzen die uitgegeven worden met deze actie zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet
inwisselbaar voor geld. Deelname is geheel gratis.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Ron’s Dartsworld and more is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de
winnaars mogelijkerwijs geen bericht zouden krijgen.
Indien een prijswinnaar niet de gevraagde volledige gegevens ingevuld heeft, vervalt zijn of haar
recht op een prijs en zal de prijs aan een andere deelnemer worden toegekend.
Ron’s Dartsworld and more is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen.
Indien van toepassing zal een herziene versie van de voorwaarden zo snel mogelijk op de
actiepagina worden gepubliceerd. Ron’s Dartsworld and more is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of indirect.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Ron’s Dartsworld and more en koper is tot stand gekomen op het
moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ron’s
Dartsworld and more is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Ron’s Dartsworld and more dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst
van de bestelling.

5. Prijs en levering
5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien
de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de
eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders
overeengekomen.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Ron’s Dartsworld and more
5.4 Ron’s Dartsworld and more kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen,
afbeeldingen en teksten.
5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn; Incoterms 2000), tenzij anders
overeengekomen.
5.6 Ron’s Dartsworld and more behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te
leveren.
5.7 Bij bestellingen levert Ron’s Dartsworld and more binnen 3 werkdagen na orderbevestiging op
het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.
5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ron’s Dartsworld and
more is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De
maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
5.9 Ron’s Dartsworld and more zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze
ter keuze van Ron’s Dartsworld and more
5.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.
5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor
levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Ron’s Dartsworld
and more hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ron’s
Dartsworld and more geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Ron’s Dartsworld and more garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk
maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Ron’s Dartsworld and more,
waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Ron’s Dartsworld and
more en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het
niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Ron’s Dartsworld and more sites vermelde
informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk
gebruik.

7. Verzendkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op de sites van Ron’s Dartsworld and more zijn exclusief
verzendkosten (tegen geldende tarieven en boven de 50 euro gratis verzonden in Nederland).

8. Veilig betalen
8.1 Volgens geldende betaalmethode producten betalen. Keuzemenu krijgt u na goedkeuren van
deze voorwaarden.

9. Retour producten
9.1 Producten, die u bij Ron’s Dartsworld and more heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van
redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is
gebruikt en in de originele verpakking verkeert. (geldt niet voor maatwerk) De koper kan binnen
zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en
zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om
het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7)
werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Ron’s Dartsworld and more
9.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Ron’s Dartsworld and
more kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de
originele verpakking verkeert, mits voldoende gefrankeerd (eigen kosten). tenzij dit product niet
meer voorradig of “end of life” is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits
reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres
contact op te nemen met Ron’s Dartsworld and more
9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze
door Ron’s Dartsworld and more kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de
aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Mits voldoende gefrankeerd. De
koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen
zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Ron’s Dartsworld
and more
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, mits
voldoende gefrankeerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bankof girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met Ron’s Dartsworld and more
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande
rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na
ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
10.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te
geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij
niet zichtbare gebreken – binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden
worden geconstateerd.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ron’s Dartsworld and more daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering
redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat
de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten
tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde
daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te
nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Ron’s Dartsworld
and more te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het
product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening
komen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Ron’s Dartsworld and more aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken,
behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Ron’s
Dartsworld and more, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en
met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ron’s Dartsworld and more en de koper is Nederlands recht
van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Ron’s Dartsworld
and more l daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Ron’s
Dartsworld and more of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het
scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Ron’s Dartsworld and more
nageleefd.
14.2 Ron’s Dartsworld and more zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een
bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper
en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar
aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden
verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

15. Diversen
15.1 Indien u aan Ron’s Dartsworld and more schriftelijk opgave doet van een adres, is Ron’s
Dartsworld and more gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ron’s
Dartsworld and more schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen
te worden gezonden, 15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige
andere overeenkomst met Ron’s Dartsworld and more in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Ron’s Dartsworld and more vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare
bepaling.

16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig
recht door Ron’s Dartsworld and more worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden
bekendgemaakt op de websites van Ron’s Dartsworld and more. De wijzigingen treden in werking
veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is
vermeld.